Security Management

Hlavnou úlohou pre Security Management je zabezpečiť ochranu podnikových zdrojov a informácií pred hrozbami, ktoré ju ohrozujú. Dôležitou úlohou pre Security Management je identifikovať jednotlivé hrozby a prijať účinné opatrenia na ich elimináciu.

Okruh riešení pre Security Management pokrýva niekoľko kľúčových funkcií:

  • Centrálna správa používateľov – správa a údržba identít, ktoré pristupujú k IT zdrojom a informáciám
  • Riadenie prístupu – zabezpečenie nevyhnutných prístupových oprávnení pre prístup k jednotlivým IT zdrojom
  • Bezpečnostný monitoring – sledovanie bezpečnostných udalostí a identifikácia ohrození a prienikov k chráneným zdrojom