Ponúkané služby

Poskytujeme komplexné odborné poradenské služby pre návrh, budovanie a nasadzovanie riešení informačných technológií. Naši konzultanti realizujú činnosti, ktoré pokrývajú jednotlivé fázy počas celého životného cyklu zmeny  IT riešení od plánovania až po samotnú realizáciu.

Plánovanie a riadenie IT

Naše služby v oblasti plánovania a riadenia IT:

  • Návrh stratégie IT – vypracovanie krátkodobej a strednodobej stratégie rovoja IT pre zosúladenie podnikateľských požiadaviek na poskytovanie IT služieb
  • Študia uskutočniteľnosti  – posúdenie realizovateľnosti podnikateľských zámerov založených na využití možností informačných technológií
  • Riadenie služieb IT – zavedenie ITSM modelu riadenia pre dodávku a podporu IT služieb pre dosiahnutie  stanovenej úrovne jednotlivých služieb

Budovanie a rozvoj IT

Naše služby v oblasti budovania a rozvoja IT:

  • Analýza a špecifikácia požiadaviek  – analýza súčasného stavu, zmapovanie stavu existujúcej IT infraštruktúry, stanovenie potrieb a požiadaviek na cieľové riešenie
  • Návrh architektúry a detailný dizajn  – vypracovanie návrhu cieľovej architektúry, detailný návrh optimálneho spôsobu realizácie systémov
  • Projektový manažment – plánovanie a riadenie projektov pre implementáciu IT riešení, kontrola kvality